18 juni 2015 - Uppdrag

The Absolut Company vinner mot Systembolaget i Högsta Domstolen

Högsta domstolen meddelade den 17 juni 2015 dom i tvisten mellan Systembolaget AB och The Absolut Company AB (tidigare V&S Vin och Sprit AB). I målet hade Systembolaget yrkat klander och ogiltighet av en skiljedom från år 2012, enligt vilken The Absolut Company tillerkänts ett skadestånd till följd av att Systembolaget ansågs ha missbrukat sin monopolställning på den svenska inköpsmarknaden för alkoholdrycker.

Högsta domstolens dom sätter punkt för en tvist som pågått mellan parterna sedan 2006. Tvisten har bl.a. innefattat två skiljeförfaranden och två klanderförfaranden. The Absolut Company vann framgång redan i det första skiljeförfarandet, men efter att Systembolaget genom klandertalan lyckats åsidosätta skiljedomen, påkallade The Absolut Company ett andra skiljeförfarande. The Absolut Company vann framgång även denna gång, men Systembolaget angrep återigen skiljedomen, genom såväl klander- som ogiltighetstalan. Efter att Svea hovrätt ogillat Systembolagets talan har Högsta domstolen nu fastställt Svea hovrätts dom.

Domen är av principiellt viktig betydelse, eftersom den utgör ett av få europeiska avgöranden som behandlar förhållandet mellan principerna för skiljeförfarande och EU:s konkurrensregler, samt den s.k. Eco Swiss-doktrinens räckvidd. Enligt denna doktrin utgör EU:s konkurrensregler s.k. ordre public, vilket bland annat medför att konkurrensreglerna under vissa förhållanden kan utgöra grund för ogiltigförklaring av skiljedomar.

Högsta domstolen konstaterar i domen bland annat att det får anses vara uppenbart att skiljenämndens konkurrensrättsliga bedömningar inte står i strid mot de tvingande unionsrättsliga konkurrensreglerna. Skiljedomen kan inte heller upphävas på någon annan av de grunder Systembolaget anfört. Konsekvensen av Högsta domstolens dom är således att skiljedomen mellan parterna står sig.

The Absolut Company företräddes av Mannheimer Swartling, med ett team bestående av Mattias Göransson, Tommy Pettersson, Azadeh Razani, Mårten Andersson och Shirin Saif. Även tidigare delägaren Johan Coyet var ombud för The Absolut Company i målet. Genom åren har i kronologisk ordning även f d advokaten Bengt Sjövall samt advokaterna Anna Schildknecht, Kristoffer Löf, Kristoffer Stråth, Tom Ehrström och Olle Flygt varit ombud i tvisten.