2 juli 2018 - Uppdrag

Swedish Match vinner konkurrensmål i Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen avslog den 29 juni 2018 Konkurrensverkets talan om konkurrensskadeavgift mot Swedish Match.

Konkurrensverket gjorde i målet gällande att Swedish Match missbrukat en dominerande ställning genom ett system för enhetliga hyllkantsetiketter i de snuskylar som Swedish Match äger och som står utplacerade i handeln. Domstolen finner dock att Swedish Match, mot bakgrund av bolagets intresse av att tillse att tobakslagens strikta marknadsföringsregler efterlevs i kylarna, haft rätt att införa det aktuella etikettsystemet.

Den friande domen sätter punkt för ett ärende som pågått sedan 2012 och är ett viktigt bidrag till svensk konkurrensrättslig rättspraxis. Swedish Match företräddes av Mannheimer Swartling.