1 september 2010 - Uppdrag

Svensk Hypotekspension gör helsvensk värdepapperisering med ny struktur

Svensk Hypotekspension AB har den 31 augusti 2010 via sitt helägda dotterbolag Svensk Hypotekspension Fond 1 AB (publ) givit ut obligationer motsvarande 900.000.000 kr, varav 318.000.000 kr med rörlig ränta och 582.000.000 kr med fast ränta. Obligationerna har givits ’AA’ rating av Fitch Ratings Ltd och kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. De initiala investerarna har i första hand bestått av större pensionsfonder.

Obligationerna backas av en svensk portfölj med låneprodukten Hypotekspension® (lån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt, vilka löper med kapitaliserad ränta till dess låntagaren flyttar från sin bostad eller avlider), en lånetyp som internationellt är känd som ”equity release” eller ”reverse mortgages”. Utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp på obligationerna styrs helt av det kassaflöde som denna portfölj genererar. All dokumentation är upprättad enligt svensk rätt och säkerheten hålls av CorpNordic Sweden AB, som också agerar som företrädare för obligationsinnehavarna.

Transaktionen var den första värdepapperiseringen med en svenskbaserad emittent sedan 2004 och den första värdepapperiseringen i Europa av denna typ av tillgångar sedan 2005.
I samarbete med ledningen för bolaget och Barclays Capital som arrangör, strukturerade och dokumenterade Mannheimer Swartling transaktionen. DnB NOR Bank Sverige var emissionsinstitut. Barclays Capital hade Advokatfirman Vinge som juridiska rådgivare.

Mannheimer Swartlings team bestod av André Andersson, Mattias Lampe, Anders Erasmie, Christoffer Andersson, Veronica Stiller, Rasmus Fahlén, Amanda Rask och Gustaf Günther.