12 februari 2016 - Uppdrag

Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) ger ut obligationer motsvarande SEK 2 miljarder med säkerhet i en lånestock bestående av s.k. kapitalfrigöringskrediter

Mannheimer Swartling har biträtt Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) i dess utgivande av obligationer, med säkerhet i en lånestock bestående av s.k. kapitalfrigöringskrediter, med fast ränta till ett belopp motsvarande två miljarder svenska kronor. Säkerhetsmassan för obligationerna utgörs av en lånestock bestående av s.k. kapitalfrigöringskrediter under varumärket Hypotekspension® initialt utgivna av Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ):s moderbolag Svensk Hypotekspension AB. Obligationerna har fått en ‘Asf’-rating av Fitch Ratings Ltd. och kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. All dokumentation är upprättad enligt svensk rätt.

Svensk Hypotekspension AB har erbjudit Hypotekspension® till pensionärer med övervärde i sina bostäder sedan starten 2005. Hypotekspension® är en kredit med säkerhet i villa eller bostadsrätt, som löper med kapitaliserad ränta, dvs utan löpande betalningar, till dess låntagaren flyttar från sin bostad eller går bort. Denna typ av lån är internationellt refererade till som ”equity release” eller ”reverse mortgages”.

Byråns team leddes av André Andersson, främst biträdd av Hans Abrahamsson och Adam Rångemyr.