29 juli 2014 - Uppdrag

SL anskaffar ny depå för pendeltågstrafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ingått ett avtal med Jernhusen AB (publ) enligt vilket Jernhusen fått i uppdrag att ansvara för att anskaffa mark, projektera, bygga, driva, underhålla och finansiera en ny depå för pendeltågstrafiken i Stockholm. Depån kommer att hyras ut till SL under en period om 25 år. SL har även rätt att enligt de förutsättningar som anges i avtalet förvärva depån med tillhörande mark. Den totala investeringen för depån uppgår till ca två miljarder och den årliga hyreskostnaden till 165 miljoner, vilket ger ett totalt kontraktsvärde om ca 6,1 miljarder kronor.

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 240 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 187 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11,1 miljarder kronor.

SL ägs av Stockholms läns landsting och har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Varje dag reser närmare 800 000 personer med SL-trafiken.

SL rådgavs av Mannheimer Swartling i ärendet. Mannheimer Swartlings team leddes av Martin Pekkari som biträddes framförallt av Johannes Harlevi och Jenny Wärmé. Johan Carle ansvarade för frågor rörande offentlig upphandling och biträddes främst av Johanna Jonsson. Thomas Pettersson ansvarade för finansieringsfrågor.