7 februari 2014 - Uppdrag

SAS genomför ett erbjudande att teckna preferensaktier om cirka SEK 2 miljarder, vilket kan utökas till SEK 3,5 miljarder

Styrelsen i SAS AB har beslutat att genomföra ett erbjudande att teckna preferensaktier om cirka SEK 2 miljarder riktat till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge samt till institutionella investerare. Erbjudandet, som bland annat är villkorat av att årsstämman 2014 beslutar om ändring av SAS bolagsordning samt bemyndigande för SAS styrelse att besluta om emission av preferensaktier, kan komma att utökas till SEK 3,5 miljarder. Tillfört kapital kommer i huvudsak att användas till förnyelsen av flygplansflottan samt för att stärka bolagets finansiella beredskap. Av SAS fyra största aktieägare har svenska staten, danska staten och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse uttalat sig positiva till att rösta för årsstämmoförslagen som krävs för erbjudandet. Den norska regeringen har förklarat att den ser positivt på att SAS får ökad flexibilitet att inhämta hybridkapital och har hemställt om nödvändiga fullmakter från Stortinget för att kunna rösta för förslagen på årsstämman.

SAS är det ledande flygbolaget i norra Europa och dess stamaktier är föremål för handel på NASDAQ OMX i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Mannheimer Swartling biträder SAS i samband med emissionen. Byråns team leds av Klaes Edhall och Thomas Wallinder, främst biträdda av Johan Berg (projektledare) samt av Therese Lundgren och Jessica Lindgren. Nils Nostell har hanterat prospekt- och övriga dokumentationsfrågor. Karin Attorps har hanterat vissa skatterättsliga frågor, främst biträdd av Maria Holme. Lukas Dahlén och Daniel Khayyami har hanterat frågor hänförliga till inhämtande av samtycke från vissa obligationsinnehavare.