3 oktober 2011 - Uppdrag

Prövningsnämnden ger Riksgälden rätt i tvist om värdering av Carnegie och Max Matthiessen

Prövningsnämnden har fattat beslut i tvisten mellan D.Carnegie & Co och Riksgälden gällande värdering på aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen Holding och fastställt att det var rätt att göra en värdering av Carnegie Investment Bank utan tillstånd, så som Riksgälden hävdat. Prövningsnämnden fastställde ett värde till sammanlagt 2,6 miljarder kronor. D. Carnegie & Co hade yrkat på en värdering som skulle vara ytterligare 5 miljarder kronor högre. Prövningsnämndens beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga. D. Carnegie & Co har nu en fordran på Riksgälden om 230 miljoner kronor. Riksgälden har en motfordran på D. Carnegie & Co som överstiger det beloppet. Riksgälden tillerkändes därutöver full ersättning för sina rättegångskostnader om drygt 16 miljoner kronor.

Riksgälden tog den 10 november 2008 över Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen i enlighet med ett pantavtal efter att Riksgälden hade lämnat ett stödlån enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Övertagandet skedde sedan Carnegie Investment Bank förlorat sina tillstånd att bedriva bank- och värdepappersrörelse genom beslut av Finansinspektionen. Övertagandet gjordes för att värna stabiliteten i det finansiella systemet. Riksgälden lät i enlighet med pantavtalet externa konsultbolag värdera Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen, i Carnegie Investment Banks fall med beaktande av att banken vid övertagandet var utan tillstånd. Det är dessa värderingar som nu har överprövats.

Riksgälden representerades av Mannheimer Swartling i tvisten. Byråns team leddes av Olle Flygt och Åke Kjellson, främst assisterade av Kristoffer Stråth.