9 september 2016 - Uppdrag

Nordea lanserar sin första kapitaltäckningsreducerande syntetiska värdepapperisering om EUR 8,4 miljarder

Den 24 augusti 2016 slutförde Nordea försäljningen av kreditswappar varigenom kreditrisken avseende EUR 8,4 miljarder av bankens företagskreditportfölj överfördes till utvalda investerare.

Risköverföringen uppnås genom en säkerställd kreditswappsstruktur och inga tillgångar kommer avföras från Nordeas balansräkning. Transaktionen innefattar ett stort urval av krediter ur Nordeas företagslåneportfölj och tar inte sikte på någon särskild bransch eller något visst geografiskt område. Nordea kommer även fortsättningsvis att hantera lånen.

Säkerheter ställdes enligt både engelsk och svensk rätt för att säkerställa skyldigheterna under såväl kreditswapparna som de värdepapper som emitterades till investerarna.

Värdepapperiseringen har utformats för att hantera kreditrisker och för att frigöra kapital vilket gör att Nordea kan använda det frigjorda kapitalet till ytterligare företagsutlåning till sina kunder. Nordea uppskattar att transaktionen kommer att minska det kärnprimärkapital (Pelare 1) som banken måste inneha med cirka 30 punkter, som en del av de riskviktade tillgångarna.

Marknaden för syntetiska värdepapperiseringar har hittills dominerats av nord- och centraleuropeiska banker, särskilt i Storbritannien, Tyskland och Österrike, och nyligen även av banker i Spanien där Banco Santander samt CaixaBank avslutade en transaktion vardera. Nordeas transaktion är dock den första sitt slag i Norden och har redan väckt intresse hos andra potentiella aktörer på marknaden.

Nordea rådgavs av Mannheimer Swartling avseende svensk rätt. Byråns team bestod av André Andersson, Mattias Lampe och David Tayler. Slaughter and May rådgav Nordea avseende engelsk rätt.