22 januari 2015 - Uppdrag

Mark- och miljööverdomstolen meddelar dom i målet om Slussen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har den 21 januari 2015 meddelat dom i målet om tillstånd till vattenverksamhet i samband med Slussens ombyggnad och Mälarens omreglering. I februari 2014 lämnade mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Stockholms kommun (staden) tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet för ombyggnad av Slussen, åtgärder för ökad tappning av Mälaren och ny reglering för tappning av Mälaren.

Tillståndet överklagades dels av staden med avseende på tre villkor relaterade till ombyggnadsarbetena, dels av Kammarkollegiet och ett stort antal enskilda parter, vilka yrkat att stadens ansökan ska avvisas eller avslås eller att villkoren ska skärpas väsentligt. Mark- och miljööverdomstolens dom bekräftar tillståndet och ändrar villkoren endast i de avseenden som staden har yrkat. Dessutom tillkommer skyldighet för staden att utreda förutsättningar att förbättra fiskvandringsvägen genom Norrström.

 Staden har i tillståndsprövningen företrätts av Mannheimer Swartling. Ett flertal jurister från byråns miljörättsgrupp, ledda av advokaterna Per Molander och Bo Hansson, har deltagit i arbetet. I arbetet inför och under huvudförhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen deltog även advokat Joel Mårtensson samt Josefin Ohlson och Christoffer Lundqvist.