20 januari 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings partner Eva Hägg utsedd till ny ledamot i Nasdaq Stockholms bolagskommitté

Med tillträde den 9 mars 2016 är Eva Hägg tillsamman med Peter Norman och Fredrik Persson nya ledamöter i Nasdaq Stockholms bolagskommitté. De nya ledamöterna har utsetts på en treårsperiod och ersätter Håkan Erixon, Thomas Halvorsen och Erik Sjöman som haft posterna under två mandatperioder. Adine Grate får förnyat förtroende som ordförande för bolagskommittén i ytterligare ett år.

Bolagskommittén är det organ som beslutar om notering av ett bolags aktier vid Nasdaq Stockholm. I bolagskommitténs uppdrag ligger att granska de bolag som vill notera sig på Nasdaq Stockholm och att säkerställa den fortsatt höga kvalitén. Bolagskommittén utses av Nasdaq Stockholms styrelse, och består av fyra externa och tre interna ledamöter, med en av de externa ledamöterna som ordförande. Nasdaq Stockholms vd sitter alltid i  bolagskommittén. Bolagskommitténs ledamöter ska ha god kännedom om de krav som gäller för  noterade bolag och kommitténs beslutsunderlag utgörs främst av en granskning utförd av en börsrevisor samt bolagets prospekt. Bolagskommittén sammanträder normalt en gång per månad.                   

Eva Hägg är ordförande för verksamhetsgruppen Publik M&A och aktiemarknad. Hon är specialiserad på aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och corporate governance och arbetar särskilt med publika företagstransaktioner - såsom offentliga uppköpserbjudanden, samgåenden och fusioner - och kapitalmarknadstransaktioner såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och rekapitaliseringar. Hennes arbete inkluderar också bolagsrättsliga frågor, informationsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden.