3 februari 2009 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings klient vann diskrimineringsmål i Arbetsdomstolen

I ett principiellt viktigt diskrimineringsmål har Arbetsdomstolen dömt till fördel för Mannheimer Swartlings klient.

Diskrimineringsombudsmannen (DO), tidigare Jämställdhetsombudsmannen, har gjort gällande att ett bolag könsdiskriminerat en gravid kvinna med havandeskapspenning, då bolaget inte betalat löneutfyllnad. Arbetsdomstolen bedömer inte att utredningen visar att kvinnan lidit av ett sjukpenningsgrundande sjukdomstillstånd. Kvinnan anses ha varit ledig, något som inte kan jämföras med situationen för en anställd som är sjukskriven med sjukpenning. Arbetsdomstolen anser därmed inte att kvinnan könsdiskriminerats genom att bolaget inte betalat löneutfyllnad. 

DO har också gjort gällande att kvinnan har missgynnats i strid med föräldraledighetslagen, då hon inte har erhållit pensionspremier under sin föräldraledighet. Bolaget anses heller inte ha brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen genom att underlåta att betala pensionspremierna. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att avsättningarna till tjänstepensionsförsäkringen är att se som en form av lön. Det blir därför en nödvändig följd för den som är föräldraledig att inte bara mista den direkta lönen från arbetsgivaren utan även löneförmåner i form av avsättningar till en pensionsförsäkring. Talan avslogs därmed i sin helhet.

Mannheimer Swartling företrädde bolaget genom Magnus Wallander, Jenny Welander Wadström och Lena Wåglöf.