6 mars 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling värd för seminariet om FATCA-avtalet

Mannheimer Swartling var den 5 mars värd för ett seminarium om FATCA-avtalet som arrangerades av Institutet Skatter & Rättssäkerhet tillsammans med Svenska Bankföreningen och Sveriges advokatsamfund. Under seminariet behandlades avtalet och regeringens förslag till ny lagstiftning med anledning av avtalet samt kringliggande frågor rörande bl.a. rättssäkerhet och integritetsskydd.

Seminariet leddes av Peter Nordquist, advokat, och tidigare delägare på Mannheimer Swartling, och medverkande var:

  • Josefin Lindstrand, Head of Compliance Services, CorpNordic
  • Ulrika Hansson, Senior Legal Adviser, Svenska Bankföreningen
  • Elisabeth Wallin, jurist och internationell samordnare, Datainspektionen
  • Anne Ramberg, generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

Bakgrund

Den 8 augusti 2014 undertecknade Sverige det s.k. FATCA-avtalet med USA. FATCA baseras på amerikansk lagstiftning och syftar till att ge USA större möjlighet att hitta och beskatta skattskyldiga i USA. Avtalet innebär i huvudsak att finansiella institut i Sverige blir skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket, som i sin tur kommer att skicka uppgifterna vidare till USA.

I december 2014 lämnade regeringen en proposition till riksdagen (prop. 2014/15:41) med förslag till implementering av avtalet i svensk lagstiftning. Enligt förslaget ska lagstiftningen gälla redan från den 1 april 2015.

Lagförslaget är omdiskuterat där såväl remissinstanser som lagrådet uttryckt stark kritik mot komplexiteten. Starka rättssäkerhetsmässiga aspekter kommer i förgrunden. Dessa har dock fått ge vika eftersom FATCA-avtalet är ett bindande avtal med USA.

Avtalet har redan gett upphov till en mängd frågeställningar rörande bl. a. om hur mycket de svenska bankerna och finansiella instituten är skyldiga att rapportera enligt FATCA. Frågorna berör dock också advokatbyråer, revisionsbyråer och andra som hanterar finansiella tillgångar. Andra frågor gäller vilken roll som Skatteverket får och vilken myndighet som ska utöva tillsyn över avtalets efterlevnad. Även vissa integritetsfrågor under Datainspektionens ansvarsområde aktualiseras eftersom rapporteringsskyldigheten innebär att en stor mängd personuppgifter överförs till USA för vidare behandling.

För mer information vänligen kontakta Martin Nilsson, ordförande för Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för företagsbeskattning, (martin.nilsson@msa.se, +46 8 595 061 10).