5 mars 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling upprättar rapport till stöd för Utrikesdepartementets arbete med en nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Regeringskansliet har under en längre tid arbetat med FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter och hur dessa ska kunna tillämpas i Sverige. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats av Utrikesdepartementet och lämnas nu till företag och andra intressenter för synpunkter och förslag. För mer information vänligen se: http://www.regeringen.se/sb/d/2657

Mannheimer Swartling har tagit fram en sammanfattande rapport till Utrikesdepartementet som inventerar vilka möjligheter en enskild person, vars mänskliga rättigheter har kränkts utomlands av ett företag med svensk anknytning, har att få sin sak prövad vid svensk domstol. Vidare vilka hinder (rättsliga, processuella, ekonomiska, tidsmässiga etc.) som kan finnas mot en sådan prövning. Rapporten finns tillgänglig här.

Mannheimer Swartlings arbete leds av Robin Oldenstam och Christoffer Monell. Arbetet utförs av Mannheimer Swartling på pro bono-basis inom ramen för byråns Mannheimer Swartling i samhället program. Byrån har tidigare varit involverad i ett FN-lett projekt för mänskliga rättigheter när den valdes ut som en av 19 ledande affärsjuridiska advokatbyråer i världen för att identifiera på vilket sätt den nationella bolagsrätten främjar företagskulturer som värnar om mänskliga rättigheter. Arbetet leddes av professor John Ruggie, FN:s generalsekreterares särskilda representant för mänskliga rättigheter och transnationella företag. Projektet avslutades i juni 2011, då FN:s råd för mänskliga rättigheter antog nya riktlinjer för företag som syftar till att säkerställa att de inte bryter mot de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet och att de åtgärdar eventuella sådana övergrepp.