5 mars 2019 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling ombud i två av det gångna årets viktigaste avgöranden, enligt Global Arbitration Review

Vid Global Arbitration Reviews (GAR) årliga GAR Awards, som i år går av stapeln i Paris den 4 april, utses bland annat "Most important decision" under det gångna året. Mannheimer Swartling har varit ombud i inte mindre än två av de avgöranden som tagits med på shortlist.

Båda fallen rör vilka effekter EU-domstolens avgörande i det uppmärksammade Achmea-målet har på skiljenämnders behörighet och på skiljedomars verkställbarhet, när skiljenämndens jurisdiktion grundas på investeringstraktat mellan EU:s medlemsländer. Kommissionen har sedan en tid drivit linjen att sådana traktat mellan medlemsländer strider mot EU-rätten och i Achmea-domen, som kom 2018, gav EU-domstolen Kommissionen rätt. De närmare konsekvenserna av domen är dock oklara, men har bedömts i de två uppmärksammade fallen där byrån varit ombud (i båda fallen företrädde byrån den framgångsrika parten):

  • I målet Vattenfall v. Germany avslog skiljenämnden Tysklands jurisdiktionsinvändning baserad på Achmea, i ett beslut meddelat i september 2018. Skiljenämndens jurisdiktion i det målet grundas inte på ett bilateralt traktat, utan ett multilateralt – Energy Charter Treaty. Skiljeförfarandet som fortfarande pågår äger rum inför ICSID, Världsbankens skiljedomsinstitut i Washington DC.
  • I målet Republiken Polen ./. PL Holdings ogillade Svea hovrätt, i februari 2019, Polens klander av två skiljedomar meddelad under ett bilateralt investeringstraktat mellan två EU-medlemsstater (Luxemburg och Polen). Polen anförde ett flertal klander- och ogiltighetsgrunder mot skiljedomarna, som meddelats vid SCC i Stockholm. Bland annat anförde Polen att skiljedomarna skulle upphävas till följd av Achmea, en invändning som Svea hovrätt fann vara prekluderad genom att Polen inte hade framfört invändningen under skiljeförfarandet. Även Polens övriga grunder avfärdades av hovrätten.