9 oktober 2009 - Pressmeddelande

Mannheimer Swartling ombud för ungerska staten i energitvist

Mannheimer Swartling har utsetts att företräda den ungerska staten i en energitvist mot det franska energibolaget E.D.F. International S.A. (EDF).¨

Tvisten förs under Energy Charter Treaty, en konvention som har ratificerats av 47 stater och EU och som syftar till att främja långsiktigt samarbete i energisektorn. EDF hävdar att Ungern har brutit mot sina internationella åtaganden i Energy Charter Treaty genom att säga upp tre avtal om köp av energi som ett statligt ungerskt energibolag ingått med EDF:s ungerska dotterbolag. Bakgrunden till uppsägningen var att EU-kommissionen i ett beslut funnit att de aktuella avtalen utgjorde otillåtna statsstöd. Tvisten kommer att avgöras av en internationell skiljenämnd enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Mannheimer Swartling fick uppdraget att företräda den ungerska staten efter att ha vunnit en upphandling tillsammans med den ungerska advokatbyrån BNT i konkurrens med ett flertal internationella advokatbyråer.

Mannheimer Swartlings team består av advokaterna Kaj Hobér, Jakob Ragnwaldh, Mattias Göransson och Tommy Pettersson.

"Uppdraget för ungerska staten är ytterligare ett exempel på Mannheimer Swartlings starka ställning inom området för internationella skiljetvister. Vi har de senaste åren sett en klar ökning av tvister under olika internationella traktat och allting talar för att den utvecklingen kommer att fortsätta", säger Jakob Ragnwaldh, partner på Mannheimer Swartling.