23 oktober 2013 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling medverkar i seminarium om hållbarhetsarbete inom styrelser

Mannheimer Swartling medverkar i seminariet ”Höj ribban i styrelsen – systematisera hållbarhetsarbetet”. Seminariet, som hålls i StyrelseAkademiens regi, är startskottet för en utbildning kring hållbarhet. Utbildningen är i första hand riktad till kandidater i StyrelseAkademien och syftar till att ge bättre vägledning i styrelsearbetet.

Mannheimer Swartlings medarbetare Thomas Lagerqvist, senior counsel, Biörn Riese, styrelseordförande, och Erica Wiking Häger, delägare, deltar som talare och moderatorer tillsammans med representanter från bland andra Tele2, UpHigh, Svenska Kyrkan samt experter från INSEAD och Handelshögskolan i Stockholm.

Initiativtagarna till seminariet från StyrelseAkademien, UpHigh och Mannheimer Swartling motiverar behovet av utbildningen på följande sätt:

”Utvecklingen de senaste åren har visat att rättighetsarbete, ansvarsfrågor, miljöhänsyn, ekonomiskt inkluderande affärsmodeller samt en helhetssyn på affärsverksamhet och dess effekter på omvärlden i allt större utsträckning implementeras i företag världen över. Men, trots denna utveckling och trots omfattande regulatoriska reformer, initiativ och branschstandarder så har en rad händelser under året visat på brister i styrelsearbetet i Sverige”.

”Nya och ökade krav från ägare, kunder, myndigheter och omvärlden gör att styrelsearbetet måste reformeras och moderniseras. Det gäller inte minst när frågorna handlar om CSR och hållbarhet där den tidigare synen att styrelsen först och främst ska ledas av aktieägarfokus blivit omodern”.
Slutsatsen av seminariet är att hållbarhetsfrågorna måste in i styrelserummen.

Mer information om seminariet som hålls den 23 oktober i Näringslivets Hus i Stockholm finns här.