29 oktober 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling deltar i ett initiativ för mer transparens i EU:s handelsrättsliga förfaranden

Mannheimer Swartling är en av 20 advokatbyråer verksamma i Bryssel som skickade ett förslag till regler om utökad insyn i förfaranden avseende unionens antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder till handelskommissionär Cecilia Malmström.

Initiativtagarna föreslår utökad tillgång till uppgifter, exempelvis kommissionens beräkningar av dumpningsmarginaler och tullnivåer, som ett sätt att öka transparensen och kvaliteten på kommissionens handelsrättsliga utredningar. Förslaget är ett resultat av tidigare diskussioner mellan deltagande byråer och förespråkar ett system liknande det amerikanska Administrative Protective Order. Det bygger i stor utsträckning på det regelverk och praxis avseende transparens som tillämpas av kommissionens konkurrensdirektorat.

Ett öppet brev och förslag till riktlinjer skickades till handelskommissionär Malmström den 22 oktober 2015.

Mannheimer Swartlings Brysselkontor tillhandahåller kvalificerad rådgivning inom alla EU-rättsliga områden såsom konkurrensrätt, förvärvskontroll, antidumping, fri rörlighet av varor med mera, och statliga stödåtgärder. Det sker i nära samarbete med byråns specialister inom EU- och konkurrensrätt på övriga kontor. Juristerna i Bryssel företräder bland annat klienter inför Europeiska kommissionen och EU:s domstolar och har nära kontakter med EU:s institutioner.