13 november 2015 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling anordnar hållbarhetsseminarier tillsammans med Bolagsjuristernas förening

Inom ramen för Bolagsjuristernas förenings utbildningsprogram 2015 anordnar Mannheimer Swartling en seminarieserie kring temat hållbarhet. Hur hållbarhet påverkar den affärsjuridiska verksamheten och hur hållbarhet som koncept implementeras i det affärsjuridiska arbetet är frågor som på olika sätt under året behandlats vid totalt fyra utbildningstillfällen för Bolagjuristernas förenings medlemmar. Intresset för hållbarhetsfrågor och utbildning kring de juridiska aspekterna av dessa har varit glädjande stort och de seminarier som hittills hållits har samtliga varit välbesökta.

I februari respektive maj hölls de två första utbildningstillfällena hos Mannheimer Swartling. Vid det första seminariet, under rubriken ”Affärsjuridik och hållbarhet – risker, krishantering och affärsmöjligheter” och med Emma Ihre, Head of Sustainability, Therese Strömshed, Senior Associate, Hillevi Börjesson, Partner, och Biörn Riese, Partner, som föreläsare, introducerades temat hållbarhet i samband med bolags verksamhet. Allt fler företag inser att hållbarhet är av en stor strategisk betydelse för att de ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft. Hållbarhetsfrågorna hänger ihop med affärsutveckling och i slutänden en framgångsrik och lönsam affärsverksamhet. Under det andra utbildningstillfället i maj talade Emma Ihre, Head of Sustainability, Helén Waxberg, Partner, Fredrik Svensson, Partner, och Anna Rundblom, Associate, på temat ”Anti-korruption”. Korruption är ett globalt problem med enorma proportioner. Flera länder har korruptionslagstiftning som sträcker sig långt bortom det egna landets gränser. Risken för att korruption förekommer i någon del av ett företags verksamhet är större i vissa branscher än andra, men denna kan inte bortses från oavsett verksamhetsinriktning. 

Det tredje utbildningstillfället hölls i slutet av oktober av Andreas Steen, Partner, och Amanda Wassén, Associate, under rubriken ”Bolagsstyrning i ett hållbarhetsperspektiv”. Insikterna om hållbarhetsfrågors stora betydelse i bolagens verksamheter medför att det också ställs högre krav på styrning och kontroll. Hållbarhet och compliance tar därför en allt större plats i styrelserummen och på bolagsledningsnivå. Med ett övergripande ansvar för bolagets organisation och förvaltning står styrelsen som ytterst ansvarig för dessa frågor.  

Den 24 och 25 november håller Erica Wiking Häger, Partner, och Joel Mårtensson, Senior Associate, det avslutande seminariet på temat ”Hållbarhet i företagsförvärv”. Hållbarhetsfrågor kommer in även i samband med företagsförvärv. Eventuella problem kan ha en förödande effekt på transaktionens värde och även på köparens eget rykte. Olika företagskulturer kan försvåra integrationsarbetet efter transaktionen. Ett proaktivt förhållningssätt där hållbarhetsfrågor inkluderas som en del av granskningen av målbolaget ger köparen underlag såväl för investeringsbeslutet som för det efterföljande integrationsarbetet.