3 maj 2016 - Uppdrag

Högsta förvaltningsdomstolen underkänner landstingens prislistor och medger ersättning för kostnad för vård i annat EES-land 

I en dom den 14 april 2016 klargör Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, hur beräkning av ersättning enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES ska beräknas. Ersättningslagen implementerar det s.k. patientrörlighetsdirektivet i svensk rätt. HFD anger inledningsvis att ersättningen bör bestämmas med utgångspunkt i den vårdkostnad som skulle ha uppkommit för patientens hemlandsting om vården hade tillhandahållits i Sverige, varvid patientens rätt att söka vård i andra landsting än sitt hemlandsting måste beaktas.

HFD anger vidare följande. Beräkningen av landstingens kostnadsnivå ska så långt som möjligt grunda sig på landstingets verkliga kostnader för att tillhandhålla den aktuella vården. En förutsättning för att landstingens prislistor alls ska kunna utgöra underlag för beräkningen är att de uppfyller kraven i patientrörlighetsdirektivet. Där anges att kostnaderna ska beräknas med hjälp av en transparent mekanism baserad på objektiva, icke-diskriminerande kriterier som ska vara kända för patienten på förhand. Principerna för att beräkna kostnadsnivån liksom resultatet av beräkningen måste redovisas öppet och denna information måste dessutom vara tillgänglig för patienten på förhand. Det är alltså inte tillräckligt att Försäkringskassan i efterhand kan visa vilka kostnader den aktuella vården skulle ha föranlett om den hade tillhandahållits i Sverige.

HFD pekar på att det framstår som oklart hur landstings prislistor beräknas samt att dessa uppvisar stora variationer avseende kostnader. HFD konstaterar att det inte har funnits en sådan transparent beräkningsmekanism som krävs enligt patientrörlighetsdirektivet och att rätten till ersättning därför kan begränsas endast i de fall där det framstår som närmast uteslutet att den kostnad patienten begär ersättning för skulle ha kunnat uppstå för hemlandstinget om vården hade tillhandahållits i Sverige.

HFDs dom är av mycket stor principiell betydelse och en stor seger för alla de patienter som har fått vård i annat land inom EES. Mannheimer Swartling har genom Helen Waxberg biträtt patienten och biträder också ett stort antal patienter samt utländska vårdgivare i liknande frågor.