26 mars 2014 - Uppdrag

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i mål rörande Reach-förordningen

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål rörande Reach-förordningen, som är en central EU-lagstiftning om kemikalier, i ett fall där ett bolag importerar oljor från EU till Sverige.

Bolaget importerar smörjoljor, som betraktas som kemiska produkter enligt miljöbalken, från andra EU-länder till Sverige. Enligt miljöbalken ska kemiska produkter anmälas till ett nationellt produktregister. Bolaget gav in en importanmälan, men för sent i förhållande till gällande myndighetsföreskrifter. Åklagaren väckte därför åtal mot bolaget för brott enligt miljöbalken. Efter att tingsrätten friat bolaget, överklagade åklagaren till hovrätten. Hovrätten fann att den försenade importanmälan utgjorde en överträdelse av en straffbestämmelse i miljöbalken och ålade bolaget en företagsbot.

Bolaget har nu överklagat till Högsta domstolen och yrkat att åtalet helt ska ogillas. Som grund för överklagandet har bolaget bland annat anfört att de svenska bestämmelserna om produktregistret, innefattande kravet på importanmälan, strider mot EU:s Reach-förordning. Bolaget har även begärt att Högsta domstolen ska inhämta ett förhandsavgörande av EU-domstolen angående tolkningen av Reach-förordningen. Bolaget företräds av Mannheimer Swartling genom Bo Hansson och Staffan Löwhagen.