18 juni 2014 - Nyheter om byrån

Högsta domstolen avser att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i mål rörande Reach-förordningen

Högsta domstolen har tidigare i år meddelat prövningstillstånd i ett mål rörande Reach-förordningen, som är en central EU-lagstiftning om kemikalier, i ett fall där ett bolag importerar oljor från EU till Sverige. Högsta domstolen har nu meddelat att den avser att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen innan Högsta domstolen avgör målet. Ett förhandsavgörande innebär att EU-domstolen ger besked till en nationell domstol om hur EU-lagstiftning ska tolkas eller tillämpas. Förhandsavgörandet blir bindande för den nationella domstolen.

Bolaget importerar smörjoljor, som betraktas som kemiska produkter enligt miljöbalken, från andra EU-länder till Sverige. Enligt miljöbalken ska kemiska produkter anmälas till ett nationellt produktregister. Bolaget gav in en importanmälan, men för sent i förhållande till gällande myndighetsföreskrifter. Åklagaren väckte därför åtal mot bolaget för brott enligt miljöbalken. Efter att tingsrätten friat bolaget, överklagade åklagaren till hovrätten. Hovrätten fann att den försenade importanmälan utgjorde en överträdelse av en straffbestämmelse i miljöbalken och ålade bolaget en företagsbot. Bolaget har överklagat till Högsta domstolen och yrkat att åtalet helt ska ogillas. Som grund för överklagandet har bolaget bland annat anfört att de svenska bestämmelserna om produktregistret, innefattande kravet på importanmälan, strider mot EU:s Reach-förordning.

Högsta domstolen avser att inhämta EU-domstolens tolkning avseende två frågor. Den första är om de svenska reglerna om produktregistret och importanmälan strider mot Reach-förordningen. Om så inte skulle vara fallet, är Högsta domstolens andra fråga om den svenska anmälningsskyldigheten strider mot EU-fördragens bestämmelser om fri rörlighet för varor. Om EU-domstolen skulle anse att den svenska lagstiftningen står i strid med EU-lagstiftningen, medför det att de svenska reglerna om produktregistret inte får tillämpas. Det får också till följd att straffbestämmelser kopplade till produktregistret inte får tillämpas.

Högsta domstolen prövar cirka 100 mål om året. Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har Högsta domstolen bara inhämtat förhandsavgörande i något enstaka mål per år. Att Högsta domstolen avser att inhämta ett förhandsavgörande i detta mål visar alltså att Högsta domstolen bedömer att målet innehåller komplexa EU-rättsliga frågor av vikt för den svenska rättstillämpningen.

Bolaget företräds av Mannheimer Swartling genom Bo Hansson och Staffan Löwhagen.