18 december 2015 - Nyheter om byrån

Generaladvokatens förslag till avgörande publicerat i mål om det svenska produktregistrets förenlighet med EU-rätten

Generaladvokat E. Sharpston har den 10 december 2015 lämnat sitt förslag till avgörande i Mål C-472/14 avseende frågan om det svenska produktregistrets förenlighet med EU:s REACH-förordning och Funktionsfördraget.

Bakgrunden till målet är att Canadian Oil Company Sweden AB importerar smörjoljor från andra EU-länder till Sverige. Enligt den svenska miljöbalken ska kemiska produkter anmälas till ett nationellt produktregister. Bolaget gav in en importanmälan, men för sent i förhållande till gällande myndighetsföreskrifter. Åklagaren väckte därför åtal mot bolaget för brott enligt miljöbalken. Efter att tingsrätten friat bolaget, överklagade åklagaren till hovrätten. Hovrätten fann att den försenade importanmälan utgjorde en överträdelse av en straffbestämmelse i miljöbalken och ålade bolaget en företagsbot. Bolaget överklagade till Högsta domstolen och yrkade att åtalet helt skulle ogillas. Som grund för överklagandet anförde bolaget bland annat att de svenska bestämmelserna om produktregistret strider mot REACH-förordningen. Det är också denna fråga som Högsta domstolen – tillsammans med frågan om de nationella reglernas överensstämmelse med Funktionsfördraget – har hänskjutit till EU-domstolen som den 10 september 2015 höll muntlig förhandling i målet.

I det nu publicerade förslaget till avgörande anser Generaladvokaten att REACH och Funktionsfördraget, i motsats till vad bolaget anfört, inte utgör ett hinder för medlemsstaterna att anta nationella regler som innebär att en importör måste anmäla införseln av kemiska produkter till en offentlig myndighet för registrering i ett register i syfte att skydda miljön och människors hälsa. Generaladvokaten menar istället att ett register av det slag som det svenska produktregistret är ägnat att främja både en fri cirkulering av ämnen på den inre marknaden och målet att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön (p. 46).

I sitt förslag analyserar Generaladvokaten endast anmälningsskyldigheten till produktregistret och inte den därtill kopplade avgiftsskyldigheten (se p. 28 samt fotnot 13, fotnot 57). På så sätt undgår Generaladvokaten, enligt bolagets mening, att ta ställning till de reella effekterna av produktregistret genom en alltför snäv tolkning av Högsta domstolens frågor. Kritiken från bolaget grundar sig nämligen i att import av kemiska produkter från andra EU-länder inte bara måste anmälas till ett nationellt register utan också beläggs med införselavgift (och att så görs även om produkten direkt vidareexporteras till tredje land). Införselavgiften inverkar negativt både på den fria rörligheten för kemiska produkter och på möjligheten att finna substitut för farliga ämnen som enligt REACH bör fasas ut.

Bolaget menar, till skillnad från Generaladvokaten, att Högsta domstolens frågor innebär att produktregistrets förenlighet med EU-rätten ska prövas med utgångspunkt i registrets fulla effekt. Bolaget ser därför med tillförsikt fram emot att EU-domstolen ska dela bolagets tolkning och konstatera att produktregistret strider mot EU-rätten.

Bolaget företräds av Mannheimer Swartling genom Bo Hansson och Malin Lönnqvist.