20 april 2016 - Nyheter om byrån

EU-domstolen meddelar dom i mål om det svenska produktregistrets förenlighet med EU-rätten

EU-domstolen har den 17 mars 2016 meddelat dom i mål C-472/14 avseende frågan om det svenska produktregistrets förenlighet med EU:s REACH-förordning och Funktionsfördraget.

Bakgrunden till målet är att Canadian Oil Company Sweden AB (”Canadian Oil”) importerar smörjoljor från andra EU-länder till Sverige. Enligt den svenska miljöbalken ska kemiska produkter anmälas till ett nationellt produktregister. Canadian Oil gav in en importanmälan men för sent i förhållande till gällande myndighetsföreskrifter. Åklagaren väckte därför åtal mot Canadian Oil för brott enligt miljöbalken. Efter att tingsrätten friat bolaget, överklagade åklagaren till hovrätten. Hovrätten fann att den försenade importanmälan utgjorde en överträdelse av en straffbestämmelse i miljöbalken och ålade Canadian Oil en företagsbot. Bolaget överklagade till Högsta domstolen och yrkade att åtalet helt skulle ogillas. Som grund för överklagandet anförde Canadian Oil bland annat att de svenska bestämmelserna om produktregistret strider mot REACH-förordningen. Det är också denna fråga som Högsta domstolen – tillsammans med frågan om de nationella reglernas överensstämmelse med Funktionsfördraget – har hänskjutit till EU-domstolen som den 10 september 2015 höll muntlig förhandling i målet.

I sin dom slår EU-domstolen fast att nationella regler som kräver att importerade kemikalier registreras hos en nationell myndighet får finnas endast om tre angivna kriterier är uppfyllda. För det första får den nationella registreringen inte utgöra någon förutsättning för att sätta produkterna på marknaden. För det andra får registreringen endast avse sådan information som inte redan samlas in och registreras på EU-nivå. För det tredje måste insamlingen bidra till att REACH-förordningens mål uppfylls, särskilt målet om en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön och målet att kemikalier ska kunna cirkulera fritt på den inre marknaden. Om de nationella reglerna inte uppfyller dessa tre kriterier står de i strid med REACH-förordningen och får därmed inte tillämpas av nationella myndigheter och domstolar.

I den aktuella domen anser EU-domstolen att det svenska produktregistret uppfyller de två första kriterierna (se p. 33-34 samt 38). Vad gäller det tredje kriteriet gör EU-domstolen ingen separat analys. Istället konstateras att det svenska produktregistret inte strider mot Funktionsfördraget och bestämmelserna om fri rörlighet för varor. I sin proportionalitetsbedömning har EU-domstolen, genom en snäv tolkning av de frågor som Högsta domstolen ställde, endast analyserat den svenska anmälningsskyldigheten och inte övriga skyldigheter enligt produktregistret. Den slutliga prövningen av produktregistrets förenlighet med EU-rätten överlämnas till den nationella domstolen (se p. 41). Förutom att pröva om de svenska reglerna lever upp till de kriterier som EU-domstolen nu ställt upp kvarstår följaktligen för Högsta domstolen att pröva om det svenska systemet i sin helhet är förenligt med EU-rätten. I den prövningen ingår bland annat att bedöma om den avgiftsskyldighet som följer av de svenska reglerna innebär att produktregistret utgör ett otillåtet handelshinder. Därefter måste Högsta domstolen göra en egen proportionalitetsbedömning och väga produktregistrets handelshindrande verkan mot det eventuella skyddsintresse som produktregistret uppfyller. På grundval av tidigare praxis från EU-domstolen rörande nationella avgifter på importerade produkter ser Canadian Oil med tillförsikt fram emot Högsta domstolens kommande prövning av det svenska systemet i sin helhet.

Canadian Oil Company Sweden AB företräds av Mannheimer Swartling genom Bo Hansson och Malin Lönnqvist.