1 februari 2016 - Uppdrag

Bong har genomfört förvärv av långivande bankers fordringar

Bong AB (publ) har förvärvat sina långivande bankers fordringar. Genomförandet av transaktionen har bland annat innefattat utgivande av seniora säkerställda obligationer om totalt 200 miljoner kronor, en kvittningsemission av aktier till bankerna mot en del av de utestående fordringarna, konvertering av bolagets utestående konvertibler till aktier, en riktad nyemission till bankerna och konvertibelinnehavarna samt utgivande av teckningsoptioner till obligationsinvesterarna.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Koncernen omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har cirka 1 700 anställda i 16 länder. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Genomförandet av transaktionen har medfört en ökning av Bongs egna kapital och en minskning av räntebärande skulder med omkring 500 miljoner kronor, samt minskade räntekostnader med cirka 10 miljoner kronor årligen till följd av den lägre skuldsättningen.

Bong rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod huvudsakligen av Zoran Stambolovski, André Andersson, Rasmus Fahlén och Carl Johan Jennekvist vad gäller finansieringsfrågor, Hans Petersson, Madeleine Rydberger, Emma Sandberg Thomsen, Lisa Fennhagen, Gustaf Hygrell, Nils Nostell, Johan Berg, Joakim Skarph, Victor Sellin Karlsson, Klara Holm och Andreas Wejdrup Petersson avseende aktiemarknads- och prospektfrågor samt Sven-Åke Bergkvist, Anders Erasmie och Carl Beyer vad gäller skattefrågor. Christina Griebeler och Malte Woock ansvarade för frågor rörande tysk rätt.