9 juli 2012

Unik möjlighet för Sverige att vässa sin position inom internationella tvister

”En nära relation med den akademiska världen är i princip nödvändig för jurister som praktiserar internationell skiljedomsrätt på toppnivå”. Det säger Kaj Hobér, delägare på Mannheimer Swartling. I maj tillträdde han den nyinstiftade professuren i International Investment and Trade Law vid Uppsala universitet. Uppgiften är att bygga upp en varaktig utbildnings- och forskningsmiljö i ämnet.

I takt med att de internationella investeringstvisterna ökar, växer även behovet av forskning och högre utbildning inom området för internationella avtal och tvister. Det är bakgrunden till att Uppsala universitet nyligen etablerat det nya utbildnings- och forskningsämnet International Investment and Trade Law.

- Utvecklingen inom området ger upphov till viktiga forskningsfrågor och genom forskningen får praktikerna viktig återkoppling från den akademiska världen, säger Kaj Hobér.
Själv är han nyligen hemkommen från en resa där han deltagit vid olika skiljedomskonferenser i Singapore, Moskva och Berlin.

- Genom att förena kunskap och erfarenhet från praktisk tillämpning med vetenskapliga studier ger det här Sverige ett unikt tillfälle att skjuta fram sina positioner inom internationell skiljedomsrätt, säger Kaj Hobér.

- Jag känner mig hedrad över denna utnämning och dessutom lyckligt lottad över att kunna kombinera professuren med fortsatt arbete för Mannheimer Swartling. Flera av mina kollegor inom tvistlösningsgruppen – och dessutom ett antal jurister inom andra verksamheter på byrån – deltar på olika sätt i den akademiska världen som föreläsare och mentorer vid sidan av sitt ordinarie arbete för byrån. Det gynnar både samhället och byråns klienter, fortsätter han.

Rätt i tiden
Utnämningen av Kaj Hobér och inrättandet av den nya rättsvetenskapliga forskningsinriktningen ligger rätt i tiden. Under de senaste 10-12 åren har de internationella investeringstvisterna vuxit explosionsartat som en följd av att antalet bilaterala investeringsavtal – det vill säga avtal mellan två länder som syftar till att skydda privata investeringar – ökat kraftigt. En anledning till ökningen av både avtal och tvister är Sovjetunionens sönderfall och bildandet av femton nya stater, som alla ingått flera bilaterala investeringsavtal. Idag uppskattas antalet bilaterala investeringsavtal till cirka 3 000.

- Det finns ett stort intresse och ett stort behov av forskning och utbildning inom internationell investerings- och handelsrätt. En majoritet av alla bilaterala avtal innehåller skiljeklausuler, säger Kaj Hobér.

Erfaren lärare
Sverige och Stockholms Handelskammare utgör sedan länge ett viktigt centrum för skiljetvister. Genom upprättandet av den nya forskningsinriktningen vid Uppsala universitet har Sverige möjlighet att bli ett ännu viktigare centrum för internationella skiljeförfaranden, enligt Kaj Hobér. Redan hösten 2012 börjar han att undervisa i fördjupningskursen International Commercial Arbitration inom juristprogrammet. Våren 2013 kommer han även att leda kurser i rysk rätt och WTO-rätt.

Det är en erfaren lärare som studenterna får. Kaj Hobér har under mer än 25 år varit verksam som advokat, skiljedomare och forskare inom internationell rätt.. Den nya lärostolen tillvaratar hans omfattande erfarenheter från såväl vetenskapligt som praktiskt håll.

Unik masterutbildning planeras
Hösten 2013 påbörjas en masterutbildning med inriktning på investeringstvister. Programmet är det första i sitt slag i Europa och kommer att ge studenterna möjlighet att fördjupa sig i de komplexa processuella och materiella frågeställningar som uppkommer i investeringstvister.

- Masterutbildningen består av fyra delar. Den inleds med grunderna i internationell skiljedomsrätt, följt av en orientering av de regler och principer som gäller beträffande skyddet för utländska investeringar. Processuella aspekter, som till exempel jurisdiktionsfrågor och immunitet, kommer att avhandlas under programmets tredje del. Den fjärde och avslutande delen består av uppsatsskrivande. Parallellt med de sista två delarna hålls en Moot Court Arbitration, ett rättegångsspel, där studenterna i grupp får skriva inlagor och argumentera mot varandra i en fiktiv skiljetvist, berättar Kaj Hobér.

- Jag har alltid försökt att kombinera praktisk tillämpning av juridikkunskap med att medverka i den akademiska debatten i syfte att slipa mina färdigheter inom mitt yrke. Det här är ett unikt tillfälle att medverka till en utveckling av området samt att ytterligare flytta fram Sveriges position inom skiljetvister, fortsätter han.

Mannheimer Swartling är den ledande advokatbyrån i Norden inom tvistlösning och tillhör de främsta byråerna i världen inom tvistlösning, en plats som bekräftades 2011 av en ny topplacering på GAR30, Global Arbitration Reviews rankning av världens ledande advokatbyråer inom internationella skiljeförfaranden. Tvistlösningsgruppens omkring 70 jurister är baserade på byråns kontor i Stockholm, Frankfurt, Hongkong, S:t Petersburg, Moskva och New York – men klienterna och uppdragen finns över hela världen.

Byrån har omfattande erfarenhet av kommersiella tvister inom många olika bransch- och rättsområden, liksom av statliga investeringstvister och regulatoriska tvister. Energi är ett viktigt område, men tvister inom telekom, IT, fordonsindustri, fastigheter, media och underhållning samt shipping och transporter förekommer också frekvent. Medarbetarna agerar som ombud inför skiljenämnder över hela världen och biträder även klienter i medlingsförfaranden och andra former av tvistlösning.