I FOKUSStockholm – energitvisternas huvudstad

USA är på väg att förvandlas från nettoimportör till nettoexportör av energi. OPEC:s och Rysslands dominans inom olje- och gasproduktion utmanas. Tyskland stänger sina kärnkraftverk. Bioenergin är på frammarsch, liksom sol-, vind- och vågkraft. Allt detta leder till att den internationella energimarknaden är på väg att snabbt stöpas om. I dess spår blossar energitvisterna upp – och Stockholms position som högsäte för avgörande av dessa tvister har befästs.

En lång historik av tvistlösning i kombination med synen på Sverige och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som en neutral plattform där affärstvistande parter kan mötas och garanteras en rättssäker process. Dessa är några av de viktigaste anledningarna till att den svenska huvudstaden även har utvecklats till en huvudstad för att lösa energitvister. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut etablerades för snart 100 år sedan, med målet att förbättra villkoren för internationell handel genom förutsebara spelregler.

Allt fler av de tvister som blossar upp i världen – och som hamnar i Stockholm för ett skiljedomsförfarande – handlar om energi. Och en av de viktigaste förändringarna av förutsättningarna på energimarknaden är att USA, som tidigare har varit en betydande importör av olja och gas, har lyckats frigöra stora mängder fossila bränslen som gas genom så kallad fracking – det vill säga hydraulisk spräckning av skifferlager djupt under markytan. Detta väntas leda till att USA inte bara blir självförsörjande – utan även inom några år till och med kommer att kunna vara en nettoexportör av energi.

I sin årliga femårsprognos för oljemarknadens utveckling skriver IEA (OECD:s energiorgan) att framväxandet av USA som en storproducent av olja, OPEC-ländernas fall från sin historiska roll som envåldshärskare över världens oljetillgång i kombination med vikande efterfrågan på olja globalt kommer att få betydande konsekvenser.

Stockholm – energitvisternas huvudstad

-    Vi ser många förändringar, som till exempel att naturgas inte längre transporteras uteslutande genom pipelines, utan förvandlas till flytande form och skeppas på tanker. USA har dessutom blivit självförsörjande på gas – och gas som var öronmärkt för den amerikanska marknaden skeppas nu till Europa. Samtidigt får gasen allt svårare att konkurrera mot bland annat kol, som hastigt och oväntat blivit mycket billigt. Och till detta kan Kinas framväxt som stor gaskonsument läggas. Sammantaget har vi en energimarknad i stark förvandling med svårförutsägbara rörelser, berättar Kristoffer Löf verksam inom byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning, med särskild inriktning mot infrastruktur och energi.

-    Ja, hela havet stormar på energimarknaden för närvarande, kommenterar hans kollega Jakob Ragnwaldh, som har särskild inriktning på investeringstvister, ofta rörande energisektorn. Kärnkraften brottas med lönsamhetsproblem och – inte minst – politiska utmaningar, bioenergin är etablerad, vind är på frammarsch. På kontinenten är solkraften redan en faktor och runt hörnet väntar kanske vågkraft. Och oavsett vad som händer kan vi vara säkra på att energimarknaden i framtiden blir än mer volatil och att det kommer krävas helt nya lösningar och modeller.

Detta nya landskap bäddar för konflikter. Mannheimer Swartling befinner sig mitt i energimarknadernas transformation. I ett uppmärksammat fall stämmer till exempel Vattenfall den tyska staten under det så kallade energifördraget. Ett annat exempel är BP, som äger närmare 20 procent av det statliga ryska oljebolaget Rosneft och därmed är den största utländska investeraren i Ryssland. BP har hamnat i flera tvister och i några av de viktigaste har Mannheimer Swartling agerat rådgivare. När den ungerska staten hamnade i en energitvist mot det franska energibolaget E.D.F. vände den sig också till Mannheimer Swartling. Byrån företräder också ett stort antal europeiska och asiatiska importörer av naturgas i prisrevideringstvister mot deras leverantörer.

Tradition och utveckling

Anledningarna till Mannheimer Swartlings framträdande position inom tvistlösning är flera.

-    Byrån har under många år haft en stark position på marknaden. Vi har också kontinuerligt arbetat med att utveckla och förbättra vår verksamhet inom tvistlösning, vilket har gett resultat, säger Jakob Ragnwaldh.

Sverige har sedan lång tid tillbaka varit ett betydande internationellt centrum för lösning av kommersiella tvister, ofta med ”öst-väst” anknytning.

-    Samtidigt har Sverige sedan lång tid tillbaka varit ett betydande internationellt centrum för lösning av kommersiella tvister, ofta med ”öst-väst” anknytning och där parterna inte har annan anknytning till Sverige än att de har valt Stockholm som plats för skiljeförfarandet. Synen på Sverige som ”neutralt” land med hög rättssäkerhet och låg korruptionsnivå gör att Sverige står starkt även inför framtiden, fortsätter han.

Mannheimer Swartling har omfattande erfarenhet av både kommersiella tvister inom många olika bransch- och rättsområden, liksom av statliga investeringstvister och regulatoriska tvister. Energi är ett viktigt område, men också bland annat telekom, IT, fordonsindustri, fastigheter, media och underhållning samt shipping och transporter. Medarbetarna agerar som ombud inför skiljenämnder över hela världen och biträder klienter i medlingsförfaranden och andra former av tvistlösning.