12 november 2012

Mannheimer Swartling informerar om TeliaSonera-uppdraget

Det var i början på oktober som Mannheimer Swartling Advokatbyrå och advokat Biörn Riese fick uppdraget att göra en granskning av TeliaSoneras mycket uppmärksammade investering i Uzbekistan.

Uppdraget hade föregåtts av spekulationer och utpekanden i media om att affären kan ha genomförts på ett tvivelaktigt sätt.

Då granskningen genererat stor medial uppmärksamhet kommer Biörn Riese regelbundet på Mannheimer Swartlings hemsida att rapportera om granskningsarbetet.

Syftet är att uppdatera om hur långt vi har kommit i vårt arbete. Dessutom kan det underlätta för personer som anser sig ha information om affären att kontakta oss, säger Biörn Riese.

----------------------

Uppdatering 2012-11-13

Pusslet börjar ta form


Uppdraget
TeliaSonera har uppdragit åt Mannheimer Swartling att under min ledning utreda om TeliaSoneras investering i en 3G-licens tillsammans med frekvenser och nummerserier i Uzbekistan år 2007 har inneburit korruptionsbrott eller penningtvätt. Uppdraget omfattar även alla transaktioner mellan TeliaSonera och den lokala partnern Takilant därefter.

Involverade personer
På byrån arbetar jag tillsammans med fyra ytterligare kollegor i vad som utgör en kärngrupp. Gruppen är sammansatt av specialister på bl.a. corporate governance och CSR. Vi använder sedan ytterligare kollegor med olika specialiteter för avstämningar.

Processen
Den hittillsvarande processen kan delas upp i tre huvuddelar:

  • Inhämtande av uppgifter och fakta varav slutfört ca 70%
  • Analys varav slutfört ca 20%
  • Rapportskrivande varav slutfört 30%

Hittills går arbetet enligt plan. Vi har från TeliaSonera fått de utpekade avtalen och annat relevant underlag. Vi har även fått värdefullt bistånd att ta kontakter vi begärt.

Det mesta av det underlag vi fått har vi nu gått igenom. Vi har intervjuat nästan samtliga styrelseledamöter som var med 2007. Vi har även intervjuat andra personer av intresse som anställda och externa jurister som varit med. Några betydelsefulla personer återstår.

Överåklagare Gunnar Stetler, dvs. den åklagare som gör en separat granskning av TeliaSonera och den utpekade investeringen, har i media gett uttryck för att han vill samarbeta. Än har vi dock inte blivit kontaktade.

Jag har igår gett TeliaSoneras styrelse en lägesbeskrivning av hur arbetet fortskrider. Till undvikande av missförstånd vill jag vara tydlig med att det endast avsåg själva processen. Slutsatserna av granskningen kommer enbart att lämnas genom den slutliga rapporten.

Tidsplanering
Jag har tidigare sagt att vi avser att arbetet ska kunna slutföras väl före årsskiftet. På den kritiska tidslinjen ligger nu kontakter med personer och myndigheter som inte finns i Sverige och som vi gärna vill komma i kontakt med.

Möjligheten att få till dessa kontakter är också det som ytterst avgör om vi kommer att kunna bli klara med granskningen före årsskiftet.