18 mars 2009

Human Rights Tool Box

Ett 20-tal advokater från Afrika, Asien och Centralamerika samlades i början av året vid Mannheimer Swartlings Stockholmskontor för att delta i kursen Human Rights Toolbox. Det är tredje året i rad som sjudagarskursen genomförs i ett gemensamt initiativ av Mannheimer Swartling och Raoul Wallenberg-institutet (RWI) vid Lunds universitet.

Syftet med kursen är att sammanföra erfarenheter från en större svenska advokatbyrå med engagemang för mänskliga rättigheter och Raoul Wallenberg institutetet med sin expertis av internationella system och hur dessa främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. 

Årets kurs fokuserade på tre delteman; rättvisa rättsprocesser, Corporate Social Responsibility och mänskliga rättigheter i konflikter. Utöver studiebesök fick deltagarna under veckan lyssna på såväl interna föreläsare från de båda arrangörerna, som på externa experter som Ingrid Schullström, CSR-ansvarig H&M, Gunnar Strömmer på Centrum för rättvisa och Hans Corell, fd FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor.

Thomas Lagerqvist, Senior Counsel inom företagsöverlåtelser och verksam vid Mannheimer Swartlings kontor i Hongkong, föreläste för advokaterna om vilket samband det finns mellan CSR och affärsjuridik och hur man i sin affärsjuridiska roll faktiskt kan påverka sin omvärld mer än man tror.

- CSR är bara en del av den mer övergripande frågan om sustainability, d.v.s. hur klienternas verksamhet påverkar deras omvärld. Dessa begrepp handlar i grunden om att med fokus på ömsesidigt beroende i en mer gränslös värld och med förståelse för vilka fotavtryck man gör arbeta in CSR och sustainability i företagens affärsmodeller och se till att tjäna pengar på det. Annars har man inte råd att fortsätta. Arbetet med CSR frågor har således ett direkt samband med våra klienters affärsverksamhet och leder, rätt hanterat från företagets sida, till påvisbara förbättringar i verksamheten både lönsamhetsmässigt och i förhållande till s.k. stakeholders. Men det gäller att hantera CSR som en övergripande strategisk fråga.

Många av deltagarna instämde i att just CSR var det ämne man skulle ta med hem och börja arbeta med på ett väldigt konkret sätt. Thomas Lagerqvist fortsätter:

- Byrån har redan idag ett antal klienter som visar djup förståelse kring dessa frågor och som väljer att inte bara eliminera negativa effekter av sin verksamhet på arbetsmiljö och miljö i största allmänhet utan som går ett steg längre och försöker att skapa positiva bidrag till omvärlden som ett resultat av sin verksamhet.

För Mannheimer Swartling anser man att det är en självklarhet att använda sin långa erfarenhet och kompetens inom området för att bidra till utvecklingen inom mänskliga rättigheter.

- Anledningen till att vi på Mannheimer Swartling ordnar den här kursen är dels för att vi tycker att demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och uppbyggnaden av en fungerande rättsapparat i andra delar av världen är viktig för såväl medborgare som företagande och samhället i stort. Att vara med och bidra till den utvecklingen tillsammans med RWI är en stor förmån, samtidigt som vi också får möjlighet att knyta kontakt med en rad mycket intressanta jurister från andra länder, berättar Michael Karlsson, partner inom företagsöverlåtelser och ansvarig för byråns pro bono-arbete.

Att vara den ledande aktören med resurser att kunna genomföra ett sådant projekt förpliktigar, fortsätter han.

- Som ledande internationell affärsjuristbyrå är det värdefullt att vi inom de områden där det är relevant kan vara med att bidra med den breda kunskap och erfarenhet vi besitter.

Alla deltagare är särskilt inriktade på mänskliga rättigheter och engagerade i utvecklingen av rättssystemet i sina respektive länder. Deltagarna har också varit verksamma under en längre period och anses alla ha ett visst inflytande för att vidareutveckla och påverka rättssäkerhetsfrågor i sitt hemland.

En av deltagarna var juristen Fátima Mena från Honduras, som i sin utvärdering bland annat skriver att ”kursen ger strimma av hopp att en förändring till det bättre är möjlig också i korrumperade länder som har förlorat respekten för mänskligheten och som konstant kränker de mänskliga rättigheterna. För mig personligen har kursen gett mig ny kraft för att fortsätta arbeta för en förändring”, fortsätter hon.

Projektledare från Mannheimer Swartling sida, Babak Dadvar, arbetar till vardags som jurist på byråns grupp för tvistlösning. Han intygar att det här projektet betyder mycket för alla inblandade.

- För de advokater som kommer från länder där respekt för alla aspekter av mänskliga rättigheter inte är självklart spelar den här veckan en oerhört stor betydelse. Framförallt är det möjligheten att utbyta erfarenheter genom att höra hur andra advokater har det i sina länder och hur de hanterar dagliga problem.

- Det är också slående hur mycket alla har att lära av varandra. Trots skillnader i rättsystem och de kulturella skillnader som advokatyrket innebär i olika länder så är likheterna långt större än skillnaderna.

Under kursen medverkar ett flertal av byråns jurister, både med att utbyta erfarenheter och med att genomföra arrangemanget. Intresset från de svenska juristerna att få delta i och hjälpa till att arrangera kursen är mycket stort.

- Vi märker att många, framförallt yngre, jurister är intresserade av förståelsen för juridik i en globaliserad värld, vilket gör det här till en viktig styrka för oss när vi ska attrahera och utveckla de mest kompetenta medarbetarna, avslutar Michael Karlsson. Och jag förstår dom, det här är ett ovanligt projekt som ger oerhört mycket tillbaka.