I Fokus Som ledande tar vi ansvar

I vår årsrapport har vi rapporterat om våra framgångar under 2014. Vi har varit rådgivare i de största och mest komplexa ärendena och vi har etablerat nya affärsområden. Vi fortsätter vårt fokus på kvalitet och att alltid eftersträva att överträffa klienternas förväntningar. Det gångna året innehöll många tillfällen att visa styrkan i vår affärsmodell – där byråns samlade expertis samverkade för att tillhandahålla innovativa råd och hållbara lösningar i syfte att skapa största möjliga värde för våra klienter.

Att vara ledande innebär att vi även måste ta ansvar och utnyttja möjligheten att påverka och driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter, vår egen verksamhet och våra medarbetare utan även för samhället. Vi arbetar därför aktivt med att vidareutveckla och integrera hållbarhet i all vår affärsjuridiska rådgivning.

För oss innebär allt detta att vi måste bedriva en verksamhet som tillfredsställer dagens behov utan att den äventyrar kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det gör vi genom att hjälpa våra klienter att identifiera och hantera risker och affärsmöjligheter kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.

Att vara ledande innebär att vi har både ansvar och möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället.

Allt fler företagsledningar efterfrågar kunskap i hållbarhetsfrågor, vilket bottnar i ökad insikt om att hållbarhet inte handlar om mjuka värden, utan om att det finns pengar att tjäna och risker att hantera – och därmed om bolagets långsiktiga lönsamhet och överlevnad. De flesta företag och organisationer vill och måste förhålla sig till hållbarhet. Många tänker på klimat och resursanvändning, men hållbarhet omfattar så mycket mer, exempelvis arbetsvillkor och affärsetik.

Inom fler av de rättsområden som byrån arbetar med har hållbarhetsfrågorna funnits med redan innan det övergripande konceptet ”hållbarhet” fick sin nuvarande spridning. Nu växer hållbarhetsfrågorna i betydelse inom allt fler områden. Inom arbetsrätt handlar det ofta om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller arbetsvillkor hos leverantörer. Frågor om personuppgiftslagen (PUL) berör mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet och integritetsfrågor.

Genom ett proaktivt arbete försöker många bolag att motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning, men i vissa fall är det nödvändigt att genomföra en utredning för redan inträffade incidenter i syfte att upptäcka mutor, penningtvätt eller brott mot handelssanktioner. Även i företagsförvärv blir hållbarhetsaspekter allt viktigare.

Det är genom vår rådgivning vi som byrå har störst möjlighet att ha en positiv påverkan på människor och miljön samtidigt som vi hjälper våra klienter att skapa ett varaktigt värde genom att tänka och agera mer långsiktigt. Inom till exempel fastighetsbranschen kan hållbarhet handla om allt från gröna hyresavtal till upphandlingar där till exempel mångfaldsaspekter beaktas. Miljö, säkerhet och anti-korruption är viktiga områden för branschen. Hållbarhetskrav blir allt vanligare i upphandlingar, markanvisningar och överlåtelseavtal. Därigenom blir juridiken ett viktigt verktyg för att hantera hållbarhetsfrågor i fastighetsbranschen.

Mannheimer Swartlings interna hållbarhetsarbete är en förutsättning för en trovärdig rådgivning till våra klienter och återspeglar de värderingar som byrån sedan länge står och verkar för. Genom ett mer strategiskt pro bono-arbete gör vi inte bara insatser för samhället, utan vi skapar också ett brett och aktivt engagemang hos våra medarbetare som hjälper oss att utveckla både vår egen affärsverksamhet och vår kunskap och erfarenhet om viktiga frågor i samhället.

I grunden handlar hållbart agerande om att hantera risker och möjligheter i sin bransch, på sina marknader och i sin egen verksamhet för att säkra långsiktig lönsamhet och överlevnad, men även om att ta sitt ansvar och agera utifrån sina värderingar. Det är värdeskapande och ett sätt att i handling visa på det egna bolagets värderingar.

I vår förra hållbarhetsredovisning satte vi upp ett antal aktiviteter som vi identifierat som relevanta för perioden 2013–2014 och vår strategiska målbild. Det är glädjande att konstatera att samtliga dessa aktiviteter är fullt genomförda under perioden och att de har lett till resultat och insikter som hjälper oss att identifiera de aktiviteter som under perioden 2015–2016 kommer att antingen leda oss i mål (där det är möjligt) eller ett eller flera steg närmare de strategiska målen. De utmaningar som vi på kort och lång sikt möter i vårt hållbarhetsarbete finns redovisade i årets hållbarhetsredovisning. Bland de främsta utmaningarna kvarstår fortfarande den att öka kvinnliga partners och att kontinuerligt hitta de bästa talangerna.

Välkommen att ladda ner Hållbarhetsredovisningen för 2014

Stockholm i maj 2015

 

 

 

 

 
Jan Dernestam
Managing Partner och Verkställande Direktör

 

 

 

 

 
Emma Ihre
Head of Sustainability