I fokusEn gemensam digital marknad inom EU – mycket kan hända

EU-kommissionen har pekat ut arbetet med en gemensam digital inre marknad som en av sina tio främsta prioriteringar. Kommissionen förväntar sig att en gemensam digital inre marknad kan komma att bidra med 415 miljarder euro per år till EU:s ekonomi och skapa hundratusentals nya jobb. Arbetet med den gemensamma digitala inre marknaden innefattar en rad olika områden. Bland de åtgärder som kommissionen överväger ingår en reform av upphovsrätten och inskränkningar i möjligheten att geoblockera tillgång till varor och tjänster på utländska webbplaster.

Arbetet med att skapa en gemensam digital inre marknad i EU omfattar allt från paketleveranser till hur personuppgifter som genereras i den digitala miljön ska hanteras. Kommissionen utgår i sitt arbete från tre grundpelare; (1) bättre tillgång till digitala varor och tjänster, (2) en miljö där digitala nätverk och tjänster kan blomstra och (3) det digitala som en tillväxtmotor. Varje pelare omfattar ett antal områden och åtgärder som ska utredas närmare. En modernisering av upphovsrätten samt inskränkningar i möjligheten att geoblockera tillgång till varor och tjänster på webbplatser tillgängliga inom EU (pelare 1) är två av de åtgärder som kommissionen arbetar med.

Den 9 december 2015 publicerade kommissionen bland annat ett meddelande avseende hur man avser att uppnå ett modernare, mer europeiskt upphovsrättsligt ramverk. I meddelandet presenterade kommissionen sin långsiktiga vision för upphovsrätten i EU; en full harmonisering. Detta kommer att kräva omfattande förändringar i nuvarande regler och hur de fungerar idag. Meddelandet innehöll också en rad åtgärder som man planerar att vidta på kortare sikt. Bland dessa ingår en utvärdering av sanktioner vid intrång i immateriella rättigheter och att tillförsäkra bättre tillgång till digitalt innehåll inom EU. Som ett första steg i detta arbete lade kommissionen fram ett förslag till portabilitet av innehållstjänster som tillhandahålls via internet.

I förslaget till förordning om att försäkra portabilitet av innehållstjänster inom EU finns ett förbud mot kontraktsvillkor som begränsar konsumenters möjligheter att få tillgång till och använda innehållstjänsten som konsumenten abonnerar på när man är på tillfälligt besök i andra EU-länder. Detta innebär att när man besöker andra EU-länder så kommer det vara möjligt att ha tillgång till den tjänst och det innehåll som tillhandhålls via denna i det land där man är bosatt. Förordningen föreslås gälla för avtal oavsett om de ingåtts innan eller efter förordningen träder i kraft. Det kan noteras att förordningen enbart gäller till förmån för konsumenter. Följaktligen kommer det fortfarande vara möjligt att begränsa innehållstjänsters portabilitet när de tillhandhålls till näringsidkare. 

EU-kommissionen vill också förhindra omotiverad geoblockering av online-tjänster tillgängliga i andra EU-länder. Vad som avses med ”omotiverad” geoblockering förefaller dock inte vara helt klart. Mellan den 24 september och 28 december 2015 fanns möjligheten att besvara en webbaserad undersökning avseende geoblockering arrangerad av kommissionen. I introduktionstexten till undersökningen skrev kommissionen att det kan finnas fall då geoblockering på grund av objektiva och verifierbara skillnader i kundernas situation är acceptabel. De första preliminära resultaten av undersökningen visar på ett brett stöd bland konsumenter för lagstiftning som förhindrar omotiverad geoblockering.

En full harmonisering av upphovsrätten inom EU kommer sannolikt att ta lång tid. Fram till att så eventuellt sker kommer säkerligen flera förändringar av upphovsrätten att ske. Utöver den föreslagna förordningen avseende portabilitet av innehållstjänster kan man förvänta sig ytterligare åtgärder i syfte att stoppa pirattjänster – vilket sannolikt kommer leda till ett högre tryck på mellanhänder och vidtagande av blockeringsåtgärder.

Kommissionens mål att begränsa möjligheten till ”omotiverad” geoblockering kommer sannolikt öka konkurrensen och leda till prispress. En viktig fråga att bevaka och som sannolikt kommer att bli föremål för diskussion är innebörden av ”omotiverad” geoblockering. Näringslivets Regelnämnd har i ett remissvar daterat den 21 september 2015 skrivit att det är viktigt att gå ”varsamt fram” när det gäller geoblockering och nogsamt definiera vad omotiverad innebär.

Även om det inte står helt klart exakt vilka förändringar som slutligen kan förväntas i arbetet med en gemensam digital inre marknad är det i vilket fall klart att reformerna kommer att påverka såväl företags som konsumenters vardag. Detta illustreras av såväl ovanstående förslag som beslutet som röstades igenom i EU-parlamentet den 27 oktober 2015 om att till juni 2017 avskaffa roamingavgifter inom EU.