I fokusDet går inte att delegera bort ansvaret

Mutor, kemikalieanvändning eller utnyttjande av arbetskraft. Ansvaret för hur ett företags lokala organisationer hanterar verksamheten vilar alltid på koncernledningen - eftersom effekterna i slutändan inte bara påverkar varumärket, utan också resultatet. I en seminarieserie under 2013 belyste Mannheimer Swartlings vikten av att lyfta frågor som rör korruption och efterlevnad till en strategisk nivå – och att inte delegera bort ansvaret. 

Hållbarhet och förmågan att hantera företagets inverkan på – och relation till – omgivningen är inte bara en fråga om plikt och skyldighet. Det är en fråga om långsiktig överlevnad i en värld där ingen verkar eller gör affärer i ett isolerat perspektiv utan alltid genom olika utbyten med en mängd intressenter.

Den svenska regeringen uppmuntrar dessutom näringslivet att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att ställa sig bakom de tio principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, miljöansvar och anti-korruption i FN:s Global Compact.

Billig arbetskraft kontra rimliga löner
Men hållbarhetsfrågor är inte alltid helt lätta. Vad händer till exempel när ett företags behov av billig arbetskraft kommer i konflikt med arbetstagares behov av rimliga löner?

 Det är då det är viktigt att koncernledningen tar ansvar för frågan och ser till det större perspektivet, i stället för att delegera den till den lokala organisationen som kanske prioriterar budgeten, säger Thomas Lagerqvist, Senior Counsel på Mannheimer Swartling.

Med mer än 20 års erfarenhet av Kina-relaterade frågor har Thomas Lagerqvist bred kunskap och praktisk erfarenhet av investeringar och affärsrelationer i Kina. Han och hans medarbetares erfarenheter låg till grund för en seminarieserie kring korruption som byrån genomförde i Hongkong, Shanghai och Peking under våren 2013.

- Seminarierna blev en bekräftelse på något vi anat, det vill säga att även mogna och stora börsföretag tenderar att vilja delegera bort ansvaret för den här typen av frågor till den lokala organisationen, säger Thomas Lagerqvist.

- Det är viktigt att svenska företag att lära sig mer om hur man bygger, utvecklar och upprätthåller system som säkerställer att man undviker, upptäcker och åtgärdar korruption - även på marknader som ligger långt från huvudkontoret, till exempel i Kina, de forna sovjetstaterna och Afrika. Därför bestämde vi oss för att fortsätta seminarieserien i Stockholm, vilket vi gjorde hösten 2013, fortsätter han. 

Prevent-detect-correct
Mannheimer Swartling är först i Sverige med att erbjuda struktureradrådgivning inom regelefterlevnad och internutredningar. Gruppen Corporate Compliance & Investigations arbetar enligt principen prevent-detect-correct. Arbetet börjar ofta med en analys av risksituationen och gapanalyser, följt av åtgärdsprogram och uppföljning. Till de frågor som behandlas hör korruption, konkurrenssituation, insiderhandel, miljö, penningtvätt och skatt.

Det finns inga genvägar eller patentlösningar i dessa frågor. Varje företag måste självt analysera sin roll och sitt förhållande till omvärlden; vilka marknader företaget agerar på, vilken typ av verksamhet det handlar om och vilka risker företaget ställs inför, säger Thomas Lagerqvist.

- Det krävs ett djupt och ärligt engagemang från styrelse, till företagsledningen som är förankrat och spritt bland medarbetarna för att bygga en företagskultur där företagets etikpolicy finns med i allas medvetande, fortsätter han.

CSR-utbildning för styrelseledamöter
Under 2013 lanserade StyrelseAkademien Stockholm och UpHigh Sveriges första certifierbara styrelseutbildning inom CSR, Corporate Social Responsibility, och hållbart företagande. Mannheimer Swartling är en strategisk partner i samarbetet och kommer att bidra vid särskilda tillfällen i utbildningen med juridisk expertis och erfarenheter kring regelefterlevnad och CSR.

- Frågorna som rör hållbart företagande är något vi bevakar och ofta ger råd om. Området utvecklar sig hela tiden och förändringar i regelverken har en direkt återverkan i bolagens vardag, säger Erica Wiking Häger, partner på Mannheimer Swartling.

Utbildningen har tagits fram med grund i pågående diskussioner kring Svensk kod för bolagsstyrning och normer för god styrelsesed samt statens senaste ägardirektiv om hållbarhet.

Fler fokusartiklar

IKEA och Mannheimer Swartling bevis för att kunskapsöverföring skapar framgång

Två sinsemellan olika företag som har insett vikten av att främja en kultur av kunskapsöverföring för att skapa hållbar framgång är IKEA och Mannheimer Swartling. Fortsätt läsa..

”Avfluffa hållbarhetsfrågorna”

”Hållbarhetsfrågorna måste avfluffas. Det handlar inte om att vara god, utan  om riskhantering, långsiktig överlevnad och lönsamhet. Fortsätt läsa...

Forskning belyser otidsenlig lagstiftning 

Den svenska lagstiftning som reglerar finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag är föråldrad och uppfyller inte behoven på en globaliserad fastighetsmarknad. Fortsätt läsa...


Tredje segern för Stockholm i SM i Juridik

”Vi lärde oss mer på ett par veckor än under en hel termin”. Så kommenterar Rikard Malmi de intensiva förberedelserna inför SM i juridik 2014, där han säkrade segern för Stockholms universitet tillsammans med lagkamraten David Sturesson. Fortsätt läsa...