I fokusCorporate Sustainability and Risk Management

”Hållbarhetsfrågor får en allt mer central plats i företagens strategiarbete i takt med ökade insikter om frågornas betydelse för långsiktig lönsamhet, riskhantering och som värdeskapande verktyg. Det innebär också att vi ser en ökad efterfrågan på kvalificerad rådgivning inom hållbarhetsområdet.” Så förklarar Erica Wiking Häger, ordförande för byråns grupp Corporate Sustainability and Risk Management, anledningen till att Mannheimer Swartling nu organiserar sin hållbarhetsrådgivning i en egen verksamhetsgrupp.

Hanteringen av hållbarhetsrisker som till exempel korruption, har länge varit en del av byråns rådgivning till klienter. Till och med innan hållbarhetsbegreppet hade en sådan spridning och acceptans i näringslivet som det har idag. Det har bland annat handlat om preventiva åtgärder, inte minst när det gäller regelefterlevnad, så kallad compliance, inom antikorruption, konkurrensrätt, personuppgifts behandling och handelssanktioner. Utredningar i samband med kriser kopplade till misstankar om korruption eller indirekta kränkningar av de mänskliga rättigheterna är ytterligare ett exempel. Detta har resulterat i att byrån har byggt upp en unik kompetens och erfarenhet inom området. Nu tar byrån ytterligare ett steg genom att samordna denna kompetens inom ett verksamhetsområde.

– Många av våra klienter har börjat att se på sin verksamhet och dess effekt på omvärlden med utgångspunkt i Global Compacts principer. Dessa klienter efterfrågar nu aff ärsjuridiska rådgivare som har samma perspektiv och som också kan integrera det i sin rådgivning, säger Erica Wiking Häger.

På ”World Economic Forum” i Davos 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta ett globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till skapandet av ”The Global Compact”, som innefattar principer riktade till företag kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Dessa principer och andra internationella riktlinjer och branschinitiativ inom hållbarhet har fått ett allt större genomslag inom näringslivet.

Fullservice inom hållbarhet

Genom att samla Mannheimer Swartlings erfarenhet och kunskap inom en ny verksamhetsgrupp kan byrån erbjuda fullservicerådgivning även inom affärsjuridiska frågor som rör hållbarhet.

– Rådgivningen rör allt från anti-korruption och mänskliga rättigheter till miljöfrågor och arbetsvillkor hos leverantörer, men ger framförallt en helhetssyn på dessa ofta komplexa frågor. För företag med internationell verksamhet hänger dessa frågor ofta ihop och det är inte tillräckligt att enbart fokusera på ett enskilt område. Rådgivningen har därför organiserats inom ett verksamhetsområde i syfte att ännu bättre stödja våra klienter i deras arbete, säger Erica Wiking Häger.

– Det handlar främst om att vi hjälper klienter att identifiera och hantera risker och affärsmöjligheter kopplade till hållbarhet, samt att hjälpa klienterna att bedriva verksamhet i linje med den egna organisationens värderingar, fortsätter hon. Gruppen biträder klienter med bland annat due diligence och riskanalyser inom hållbarhet och compliance, utredningar och krishantering, complianceprogram, whistleblowingsystem och uppförandekoder.


Erica Wiking Häger
Partner och ordförande i verksamhetsgruppen 
Corporate Sustainability and Risk Management