I FOKUS”Avfluffa hållbarhetsfrågorna”

"Hållbarhetsfrågorna måste avfluffas. Det handlar inte om att vara god, utan om riskhantering, långsiktig överlevnad och lönsamhet. Om företaget inte har en tydlig policy när det gäller till exempel anti-korruption och ser till att den följs, riskerar det att bryta både mot lokal lagstiftning och FN:s riktlinjer". Det säger Parul Sharma, människorättsjurist och rektor för CSR Sweden.

Ett korrupt system med korrupta samhällsföreträdare leder till ett otryggt och laglöst samhälle utan tydliga regler för varken medborgare eller affärsliv och blir som en hämsko för all utveckling, sade hon.

Anti-korruption är den viktigaste och mest grundläggande aspekten av både mänskliga rättigheter och hållbarhet. Det hävdar Parul Sharma, som talade inför en grupp kollegor från länder runt om i världen i samband med 2014 års kurs i mänskliga rättigheter som Mannheimer Swartling återkommande arrangerar i samarbete med Raoul Wallenberg institutet.

Som ett belysande exempel nämnde hon företaget som etablerade verksamhet i Kina och som mutade myndigheterna för att slippa hålla sig till miljöbestämmelserna. Därmed gör sig bolaget inte bara skyldigt till miljöförstöring och ett etiskt tvivelaktigt beteende – utan också till ett lagbrott.

CSR - en missbrukad term
Enligt Parul Sharma är CSR, Corporate Social Responsibility, en av vår tids mest missbrukade termer.

CSR handlar inte om att skänka pengar till välgörenhet – det handlar om tunga områden som anti-korruption, arbetsrätt, miljö och mänskliga rättigheter, det vill säga om några av de främsta risker som företaget har att hantera i sin verksamhet hemma och på andra marknader där det finns representerat, sade Parul Sharma.
Dessa frågor är tätt sammankopplade med juridik, tillade hon.

Det inte bara lokal lagstiftning som sätter ramar för hur ett företag kan agera, utan även FN. I juni 2014 beslöt FN:s råd för mänskliga rättigheter att låta en arbetsgrupp ta fram ett bindande internationellt regelverk kring frågor som rör brott mot mänskliga rättigheter.

Etiskt agerande viktigast för företags rykte
Enligt Amanda Wassén på Mannheimer Swartling, som också talade under konferensen, har det skett en omvälvande förändring under det senaste decenniet när det gäller uppfattning kontra innehåll av hållbarhetsfrågor.

För tio år sedan var det tillräckligt att kommunicera att bolaget hade policies – även om de inte överensstämde med hur bolaget i själva verket agerade.
Idag räcker det inte. Om innehållet i dessa policies inte implementeras och följs upp riskerar bolaget att utsättas för betydande risker, sade hon.

Undersökningar gjorda i USA av Edelman Trust Barometer placerade hållbarhet på sjunde plats år 2006 som svar på frågan vad som skapar förtroende för ett företag. Listan leddes då av kvalitet och service. Fyra år senare, 2010, hamnade transparens och etiskt agerande på första plats och kvalitet och service först på plats nummer tre på frågan vilka faktorer som är viktigast för ett företags rykte.

Det är inte bara lagstiftarna som har vaknat till liv. Det här är frågor som får en alltmer avgörande betydelse för om till exempel en potentiell samarbetspartner ska vilja göra affärer med dig och om de mest attraktiva på arbetsmarknaden ska vilja arbeta hos dig, sade Amanda Wassén.

"Prevent-detect-correct"
Ett tydligt budskap var att hållbarhetsfrågorna måste drivas av bolagets ledning baserat på ett ärligt engagemang, där ledningen bemödar sig att "walk the talk" - det vill säga integrerar en hållbarhetssyn i hela verksamheten. Alltså måste analysen av hållbarhetsrisker göras av koncernledning och styrelse, med all den detaljkunskap som man ska kräva att de lokala organisationerna tillhandahåller. Instruktionerna internt måste bygga på insikten att det även finns en intern risk att man skönmålar riskscenarios, inte minst utifrån ett lokalt/regionalt budgetperspektiv.
Rådet från båda talarna var att arbeta enligt metoden förebygga, upptäcka och åtgärda: "prevent-detect-correct".

Grundläggande är att etablera och implementera adekvata processer. Då är det lättare att både upptäcka och åtgärda avvikelser, sade Amanda Wassén.

Lönar sig inte att ge efter för korruption
Flera av deltagarna i seminariet kommer från länder som ligger i topp av korruptionsindexet Corruption Perception Index. De vittnade om att de dagligen utsätts för påtryckningar om att betala mutor, inte bara för att få nya uppdrag, utan även för att få vardagslivet att fungera. Även om utmaningarna i dessa länder är betydande, går det ändå att medverka till en positiv utveckling, vilket den kenyanska juristen Geneviev Achieng Wasonga vittnade om. Kenya hamnade på plats 136 av 176 på 2013 års Corruption Perceptions Index (där Sverige ligger trea). En stadsbo i landet beräknas i genomsnitt betala 16 mutor per månad.

För fem år sedan deltog den byrå Geneviev Achieng Wasonga arbetar på i en upphandling gällande en av landets banker. Byrån uppfyllde alla kriterier, men för att få uppdraget förväntades de betala banken en muta. De vägrade - och gick miste om uppdraget.

Nyligen fick banken ny ledning, som gick igenom alla gamla kontrakt. De upptäckte att vi, trots de rätta kvalifikationerna, inte hade anlitats på grund av att vi inte hade gett efter påtryckningarna. De gamla avtalen revs då upp – och vi fick uppdraget, berättade hon.

Enligt Parul Sharma är detta exempel på att det på sikt inte lönar sig att ge efter för ett system byggt på korruption.

- CSR är som en Pandoras box. Om man lyfter på locket kan vad som helst komma ut. Men något som är helt klart är att det är på gång, det växer och att det handlar om risker – inget annat, sade hon.

Fotnot: Raoul Wallenberg institutet verkar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter runt om i världen. Mannheimer Swartling har tillsammans med institutet utvecklat en veckolång kurs i mänskliga rättigheter, som vänder sig till jurister från hela världen. Den årliga kursen hölls 2014 för sjätte gången. Byråns medverkan leds av Michael Karlsson och Ebba Lanner. www.rwi.lu.se. Michael Karlsson är även styrelsemedlem i CSR Sweden, nationell partner till CSR Europe, Europas ledande CSR-företagsnätverk med 70 multinationella medlemsföretag och 36 systerorganisationer i 29 länder, sammanlagt 5000 företag varav Mannheimer Swartling är ett.

Mer läsning 
Ur Dispute Resolution Online, 10 December 2014:
Developing a human rights toolbox - The Mannheimer Swartling and Raoul Wallenberg Institute collaboration supports lawyers from around the world (pdf)