HållbarhetEtik och efterlevnad

Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde ”kvalitet” och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga utvecklingen av byrån och dess rådgivning. Då byrån verkar i flera länder måste byrån säkerställa att verksamheten sker i enlighet med lagar och regler i de aktuella länderna. Dessutom gör byrån ständigt strategiska och etiska överväganden bortom dessa minimigränser med målet att uppnå högsta möjliga kvalitet och alltid agera utifrån byråns värderingar. Som första advokatbyrå i Norden startade Mannheimer Swartling en särskild avdelning för kvalitets- och riskhantering (QRM) som nu tio år senare har ett tiotal medarbetare.

Mål

  • Kontinuerligt utveckla byråns policyer och processer för etik och regelefterlevnad för att säkerställa hög kvalitet och långsiktigt förtroende.
  • Säkerställa att samtliga medarbetare förstår och följer byråns värderingar och etiska regler.

Aktiviteter planerade för 2015–2016

  • Fortsätta arbetet med informationssäkerhet inklusive det viktiga arbetet att motverka cyberrisker (hot mot IT-säkerheten) samt implementera en webbaserad utbildning inom området för samtliga medarbetare.
  • Utveckla och implementera en webbaserad utbildning om anti-korruption för samtliga medarbetare.
  • Fortsätta utveckla utbildningsinsatserna av tillämpliga regler och god advokatsed samt ny policy för hantering av intressekonflikter och andra etiska och strategiska ställningstaganden.
  • Anpassa och vidareutveckla åtgärderna för att motverka penningtvätt med anledning av de kommande förändringarna i lagstiftningen.
  • Utveckla och implementera whistleblowing-system för intern rapportering.
  • Utvärdera och utveckla samtliga byråns policyer ur ett hållbarhetsperspektiv.