Byråns interna hållbarhetsarbeteLångsiktigt värdeskapande

Medarbetare och organisation
Som kunskapsföretag är Mannheimer Swartling helt beroende av både den professionella kvaliteten och de personliga egenskaperna hos medarbetarna. Att rekrytera de bästa medarbetarna samt att därefter utveckla och behålla dem är därför centralt för byråns framtid. Byråns företagskultur med True partnership-modellen och grundvärderingarna "kvalitet, laganda och affärsfokus" spelar en viktig roll eftersom de erbjuder medarbetarna ökade möjligheter att trivas, utvecklas och prestera utan inbördes konkurrens.

Etik och regelefterlevnad
Etik och regelefterlevnad ryms inom byråns kärnvärde "kvalitet" och är av stor betydelse för såväl de dagliga arbetsuppgifterna som för den långsiktiga utvecklingen av byrån och dess rådgivning. Då byrån verkar i flera länder måste byrån säkerställa att verksamheten sker i enlighet med lagar och regler i de aktuella länderna. Dessutom gör byrån ständigt strategiska och etiska överväganden bortom dessa minimigränser med målet att uppnå högsta möjliga kvalitet och alltid agera utifrån byråns värderingar. Som första advokatbyrå i Norden startade Mannheimer Swartling en särskild avdelning för kvalitets- och riskhantering (QRM) som nu tio år senare har ett tiotal medarbetare.

Byråns interna miljöarbete
För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom att minska den egna negativa miljöpåverkan, dels att påverka de intressenter som byrån dagligen agerar med att också minska sin negativa miljöpåverkan.

Mannheimer Swartlings miljöpolicy